Fundacja REC Polska

REC Polska 1Fundacja REC Polska (Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią w Polsce) powstała w 2012 roku. Wcześniej (od 1992 r.) REC działał w Polsce jako przedstawicielstwo fundacji zagranicznej Regional Environmental Center.

REC Polska wdraża różnorodne projekty z zakresu ochrony przyrody, komunikacji społecznej, edukacji ekologicznej, ochrony klimatu i czystości wód - wiele we współpracy z innymi instytucjami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz służbami ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe).

Działania REC Polska łączą czynną ochronę przyrody np. renaturyzację stosunków wodnych, z działaniami edukacyjnymi i promującymi przyjazne przyrodzie gospodarowanie środowiskiem (projekty: Motylowe łąki, Kampinoskie Bagna, Karpaty Łączą), przeciwdziałanie zmianom klimatu (Klasa z klimatem, Błękitny pakiet) oraz działania związane gospodarką wodno-ściekową, przekładające się na poprawę jakości rzek i Bałtyku (BEST–projekt dot. efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych).