Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

klaster logo 02Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.
Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem i oddziaływaniem teren województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Działalność Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu ma na celu podniesienie konkurencyjności, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymianę wiedzy. Daje możliwość wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do klastra.
Misja

 • stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów przemysłowych i ich przetwarzania,
 • wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania klastra oraz tworzenie warunków dla
 • skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych,
 • wspieranie podmiotów sieci współpracy w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju eksportu,
 • łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
 • reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach, krajowych i międzynarodowych,
  promocja działalności klastra oraz jego członków, a także promocja wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów,
 • prowadzenie działalności lobbingowej,
 • doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzania na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych,
 • doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych,
 • organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych,