ZAGRODA EDUKACYJNA ZWIERZYNIEC

Zagroda zwierzyniec 02Zagroda edukacyjna "zwierzyniec" jako gospodarstwo ekologiczne o powierzchni 5 ha oferujące wypoczynek w pięknym otoczeniu, wśród hodowanych zwierząt ras węgierskich - bydła szarego, owiec rackich, rodowitej węgierskiej ośliczki "Mokasz" oraz świnek rasy mangalica. 

Naszym celem jest prowadzenie działań edukacyjnych promujących zdrową żywność - ekologicznych upraw roślin oraz ekologicznej hodowli zwierząt. Organizujemy szkolenia i spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym (głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej), a w przyszłości zamierzamy współorganizować targi regionalnej żywności ekologicznej. Na naszym gospodarstwie hodujemy drób ekologiczny i oferujemy sprzedaż ekologicznych jaj z wolnego wybiegu od kur rasy zielononóżka. 

W najbliższym czasie zagroda zostanie przystosowana do przyjmowania wycieczek zorganizowanych - głównie dzieci i młodzieży szkolnej, oferując różnorodne programy edukacyjne tj."poznajemy zwierzęta", "sadzimy i zbieramy ekologiczne warzywa", "wypiekamy własny chlebek".

ZAGRODA ZWIERZYNIEC

LEŚNE PRZEDSZKOLE „PUSZCZYK”

puszczykPuszczyk to przedszkole na skraju lasu Antoniuk, gdzie pod gołym niebem dzieci bawią się, uczą i poznają świat poprzez doświadczenie.

Na podstawie wieloletnich obserwacji i przeprowadzonych badań udowodniono, że większość dysfunkcji rozwojowych w sferze psychosomatycznej, takich jak ADHD, alergie, skłonność do nadwagi, depresji itd. może mieć swe źródła w bardzo ograniczonym lub zupełnym braku kontaktu dzieci z naturą.Na przestrzeni ostatnich dekad ilość dysfunkcji rozwojowych szybko rośnie, czemu towarzyszy ograniczenie czasu poświęcanego przez dzieci na swobodna zabawę na łonie natury.

Przedszkole bez ścian i sufitów, w którym dzieci spędzają czas niemal wyłącznie na zewnątrz, gdzie dorośli opiekunowie nie nadzorują, a towarzyszą, gdzie nie ma tradycyjnych zabawek, a dzieci bawią się tym, co znajdą na ziemi i co same zbudują to znakomita alternatywa dla tradycyjnych przedszkoli i idealny sposób na to by chronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Wspinając się na drzewa, wąchając kwiaty, tropiąc leśne zwierzęta, słuchając szumu drzew i przeczekując deszcz pod drzewem dzieci dostarczają swemu ciału i psychice tego, czego one właśnie w tym momencie swego rozwoju najbardziej potrzebują.

house puszczyk

Jesteśmy jednostką odpowiedzialną za prowadzenie i zarządzanie projektem jest Fundacja trzy czte ry! powołana do tego celu przez grupę zaangażowanych w rozwój miasta, kultury, sztuki rodziców. Szczególnie bliska jest nam idea zrównoważonego rozwoju dzieci, czemu dajemy wyraz w swoich codziennych działaniach. Impulsem do stworzenia fundacji stała się potrzeba stworzenia unikalnego miejsca oraz poszukiwanie nowej, lepszej jakości w opiece nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, niedostępnej dotychczas w naszym rejonie.

Centrum Edukacyjne Ekolandia.edu

ekolandia rgb.bmpCentrum Edukacyjne Ekolandia.edu prowadzi edukację ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ograniczenia ilości powstających odpadów (promowania idei zero waste), promowania postaw przyjaznych środowisku zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podejmujemy działania edukacyjne w zakresie propagowania dbania o powietrze.

Wyedukowaliśmy już około 40 000 uczestników, prowadząc warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Współpracujemy z zakładami gospodarowania odpadami, gminami, firmami, placówkami oświatowymi. Tworzymy autorskie scenariusze zajęć jak i również niepowtarzalne oryginalne gry "ekologiczne" z odpadów dla uczestników naszych zajęć.

Nie jesteśmy zwolennikami robienia "czegoś - czyli byle czego z odpadów" - Ekolandia.edu uczy świadomie. Propagujemy świadomą edukację ekologiczną zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju. Warsztaty prowadzi specjalistka ds. edukacji ekologicznej mgr inż. Kornelia Cypryjańska.

Chcesz wiedzieć więcej o Ekolandia.edu zajrzyj na naszą stronę: https://web.facebook.com/ekolandia.edu/

29177857 1742624599132206 4005778820865549834 n

LIGA OCHRONY PRZYRODY

logo lop jqwcu26sLiga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju, której celem jest ochrona przyrody poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, działania interwencyjne oraz współpracę z administracją rządową i samorządową.

Cele działania:

  • prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,
  • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
  • zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
  • inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,
    czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.


    LOP współpracuje z licznymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi, jak Międzynarodowa Koalicja "Wolontariusze Przyrody" (CVA), Europa Nostra oraz Światowe Towarzystwo Ochrony Zwierząt (WSPA). Jest m.in. członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). LOP prowadzi również Europejskie Centrum Ekologiczne, które jest inicjatorem i realizatorem Europejskiej Zielonej Karty (European Green Card), która spotkała się ze znaczącym zainteresowaniem instytucji krajowych i międzynarodowych. W maju 1996 roku Fundacja Henry'ego Forda uhonorowała Projekt EZK pierwszym miejscem w konkursie Europejskiej Ochrony Przyrody, a w czerwcu 1996 roku Ministerstwo Środowiska przyznało nagrodę za projekt "Zielona Karta" w kategorii krajowych kampanii edukacyjno-popularyzatorskich. 


LOP prowadzi szeroką i znaczącą działalność wydawniczą, znaną z wielu ciekawych publikacji książkowych, plansz tematycznych, plakatów, kalendarzy, zakładek, a szczególnie miesięcznika "Przyroda Polska" z wkładką "Biuletyn EKO-edukacyjny".
Liga Ochrony Przyrody za swoje zasługi odznaczona została krzyżem „Polonia Resituta”.

EKOpotencjał

ekopotencjal 300x205Fundacja “Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” została założona w 2013 roku w celu realizacji działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Tworzy ją grupa absolwentów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadająca doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, turystyce oraz gospodarce przestrzennej.

Wszystkich członków Fundacji łączy przekonanie, że przez edukację oraz interdyscyplinarne i kompleksowe podejście do problemów środowiska, można znaleźć ich pozytywne rozwiązanie. Naszą misją jest przekazywanie wiedzy na temat m.in. prawidłowego gospodarowania odpadami oraz zagrożeń dla środowiska wynikających z nieodpowiedzialnej działalności człowieka.

Naszym celem jest także ukazanie “ekopotencjału” otaczającego nas środowiska, w związku z czym działalność Fundacji skupiona jest na inicjowaniu i wspieraniu działań społeczności lokalnych tworzących produkty oparte na potencjale przyrodniczym i lokalnych zasobach. Realizujemy również projekty dotyczące zagospodarowania różnego rodzaju terenów czy obiektów, które mają wpływ na poprawę jakości i poziomu życia na na obszarach gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko – wiejskich.

 

Projekt EKO LGD
W okresie od lutego do czerwca 2019 r. przeprowadzimy cykl warsztatów z segregacji odpadów i upcyklingu dla dzieci z terenu pięciu Lokalnych Grup Działania: LGD „Qwsi”, LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Dobra Widawa, LGD Szlakiem Granitu, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Warsztaty zostaną zorganizowane w ramach projektu współpracy EKO LGD w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Każdy warsztat składać się będzie z części teoretycznej, w której z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz zabaw edukatorzy będą aktywnie uczyć jak prawidłowo segregować śmieci oraz z części praktycznej, w której metodą upcyklingu odpady zostaną przekształcone w przedmioty użytkowe i dekoracyjne.

Wspólnie z dziećmi będziemy wyławiać odpady z oceanu, grać w ekologiczne memory, a także wykonywać ozdoby z wikliny papierowej i z wytłaczanek po jajkach. W ramach cyklu przeprowadzonych zostanie 107 warsztatów (łącznie na terenie wszystkich LGD uczestniczących w projekcie).

https://ekopotencjal.pl

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

pobraneCentrum Edukacji Ekologicznej w Ełku powstało z potrzeby zrealizowania własnych marzeń, planów aby rozwinąć edukację ekologiczną i przyrodniczą, turystykę i krajoznawstwo oraz szeroko rozumianą ochronę środowiska na terenie Powiatu Ełckiego.

Na początku zaczęło się niewinnie, przede wszystkim organizowane były zajęcia dla dzieci. Po wielu latach myślenia, planowania i realizowania coraz to poważniejszych projektów, w które wkładaliśmy całe swoje serce, doszliśmy do miejsca, w którym zawsze chcieliśmy być.

Obecnie realizujemy działania przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi: Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, Klubem Miłośników Ptaków i Nieformalnym Towarzystwem Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej.

Zasięg naszych działań wybiega obecnie daleko poza granice Powiatu, a rocznie oferujemy około 150 rozmaitych działań: zajęcia dydaktyczne dla dzieci, młodzieży szkolnej; rajdy rowerowe, spływy kajakowe, marsze Nordic Walking, wędrówki piesze po bezdrożach.. o zasięgu lokalnym jak i regionalnym, oraz relacje z podróży. spacery, wyjazdy terenowe, prezentacje tematyczne oraz obozy obrączkowania ptaków.

Nie spoczniemy na laurach, dalej będziemy wychodzić do Was z czymś nowym, innowacyjnym. Ekologią i turystyką należy się bawić i mamy nadzieję, że My to robimy.

www.cee.elk.pl

Kampania EKON

logo ekonEko-Kampania Społeczna EKON rozpoczęła realizację swoich zadań w styczniu 2016 r.

Celem Kampanii jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych. Adresatami Kampanii są: dzieci, młodzież, seniorzy oraz przedstawiciele samorządów, gmin, związków gmin i ich mieszkańcy. W społeczeństwie istnieje duży problem z identyfikacją odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz ze zrozumieniem,
jakim zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska jest nieprawidłowe postępowanie z tymi odpadami.

Program Eko-Kampanii Społecznej EKON skierowany jest na „pracę u podstaw”, edukację
od najmłodszych lat. Mamy nadzieję, iż podejmowane wysiłki zaowocują w przyszłości społeczeństwem Eko-odpowiedzialnym. Wierzymy, iż realizacja projektów edukacyjnych
m.in. dla szkół podstawowych, będzie bardzo istotnym elementem w osiągnięciu założonego celu.
Będzie fundamentem kształtowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.
Głównym założeniem eko-projektów Eko-Kampanii Społecznej EKON jest uświadomienie uczestnikom,
iż to właśnie Oni swoimi decyzjami wpływają na realną kondycję środowiska naturalnego.

http://www.kampania-ekon.pl

EKON 2019 stopka 2

FUNDACJA „RATUJ RYBY”

RATUJ RYBY LogoJesteśmy młodą Polską organizacją, która z sercem i zapałem działa w celu zahamowania degradacji naszej wspólnej, polskiej natury i środowiska wodnego. Fundacja Ratuj Ryby realizuje swoje cele głównie dzięki wsparciu wszystkich miłośników ryb i środowiska naturalnego. Zajmujemy się ekologią, ichtiologią oraz bezpośrednią pomocą naturze w jej szybszej odbudowie.

W realizacji przedsięwzięć pomagają nam również Partnerzy oraz firmy świadome odpowiedzialności społecznej w biznesie CSR. Udało nam się zaangażować do działań kilkadziesiąt podmiotów czy instytucji. Za co serdecznie dziękujemy, ciesząc się, że dzięki Wam możemy dalej realizować tak ważne cele. Dla ryb, natury i wszelakiego zdrowia z niej płynącego.

W fundacji nie ma zatrudnionych żadnych osób, a środki wpływające na cele statutowe nie są obciążone kosztami innymi aniżeli realizacja celu. W kosztach realizacji pomagają partnerzy oraz finansowane są ze środków prywatnych (Patrz sprawozdania finansowe)
Nasze działania:
Powstaliśmy w 2015 r. a już od 2016 wraz z Partnerami zdążyliśmy zrealizować lub patronować następującym przedsięwzięciom dla (w zaokrągleniu):
Edukacja:
- 12 000 dzieci w szkołach
- 6 000 dzieci w terenie
- 5 000 podczas EKO REJSÓW
- 10 konferencji (UAM, MSC, IRŚ, Technikum Rybactwa Śródlądowego)
- 30 wystaw ryb
- realizacja filmów edukacyjnych na kanale YT:
Pomoc naturze:
- 1 000 000 szt. ryb - pozyskanie środków z WFOŚIGW w Pniu i ZARYBIENIE RZEKI WARTY po jej potężnym zatruciu na odcinku ponad 100 km
- 15 szt. gniazd tarłowych dla sandaczy - Budowa i instalacja w rzece Warcie
- kilkanaście ton śmieci uzbieranych podczas cyklicznej, coroczna akcji SPRZĄTANIA BRZEGÓW WARTY
- ponad 1000 kg butelek zebranych podczas akcji Dno - NIE dla butelek
Cele fundacji:
Zahamowanie degradacji środowiska naturalnego
Edukacja ekologiczna, biologiczna, ichtiologiczna.
Ochrona środowiska naturalnego.
Bezpośrednia pomoc naturze w odbudowie
Ochrona wód śródlądowych.
Ochrona ryb.
Promocja i certyfikowanie poprawnie zarządzanych ekosystemów wodnych.
Propagowanie i promocja etyki wędkarskiej.

Fundacja REC Polska

REC Polska 1Fundacja REC Polska (Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią w Polsce) powstała w 2012 roku. Wcześniej (od 1992 r.) REC działał w Polsce jako przedstawicielstwo fundacji zagranicznej Regional Environmental Center.

REC Polska wdraża różnorodne projekty z zakresu ochrony przyrody, komunikacji społecznej, edukacji ekologicznej, ochrony klimatu i czystości wód - wiele we współpracy z innymi instytucjami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz służbami ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe).

Działania REC Polska łączą czynną ochronę przyrody np. renaturyzację stosunków wodnych, z działaniami edukacyjnymi i promującymi przyjazne przyrodzie gospodarowanie środowiskiem (projekty: Motylowe łąki, Kampinoskie Bagna, Karpaty Łączą), przeciwdziałanie zmianom klimatu (Klasa z klimatem, Błękitny pakiet) oraz działania związane gospodarką wodno-ściekową, przekładające się na poprawę jakości rzek i Bałtyku (BEST–projekt dot. efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych).

OZEON

ozeon

Magazyn OZEON - Ekologia / Gospodarka / Biznes - ogólnopolski kwartalnik klasy biznes, od 2016 roku prezentuje swym czytelnikom najważniejsze kwestie dotyczące rynku eko-biznesu. OZEON jest dostępny w sieci Empik, Relay & Inmedio oraz stacjach LOTOS. Odbiorcami Magazynu OZEON jest przede wszystkim kadra zarządzająca oraz wyższego segmentu gospodarstwa domowe, a także osoby zainteresowane szeroko rozumianą ekologią. Po wycofaniu z płatnego obiegu Magazyn OZEON dystrybuowany jest podczas wielu wydarzeń branżowych w kraju i za granicą. Archiwalne wydania są także dostępne w bezpłatnej aplikacji "OZEON" (na urządzenia z systemem
android).

Wydawcą kwartalnika Magazyn OZEON jest Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii, która od 2012 roku wspólnie z partnerami biznesowymi zmienia postrzeganie ekologii w Polsce.

Wybrane inicjatywy, realizowane przez FOWE i OZEON w ostatnich latach: - Nagrody za propagowanie oze (VIII edycji), - Eko Certyfikaty (VI edycji), - EKO FORUM (IV edycje).

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

sknis PRStudenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej od kilku lat angażuje się w edukację ekologiczną. Działania w tym zakresie to m.in. zrealizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem EKOSKOP projekt "Krople do Delty" (2013-2014), w którym prezentowano zagadnienia oszczędności wody, a projekt skierowany był przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych; Konkurs „Przybysz z planety WEEE” (2010-2014), który adresowany był do uczniów i polegał na skonstruowaniu instalacji przestrzennej z zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych. W ramach Politechniki Dziecięcej nasze koło naukowe zorganizowało dla dzieci szkół podstawowych zajęcia edukacyjne pt. "Co w domowym śmietniku piszczy" oraz "Od kranu do rzeki...". Zajęcia te dotyczyły problematyki segregacji odpadów oraz ochrony zasobów wodnych.

Jednym z najważniejszych wydarzeń z minionego okresu, które zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska PRz, była Konferencja pn. „Rzeszowski Dzień Wody” (21 marca 2016 r.) przygotowana w ramach obchodów Światowych Dni Wody 2016. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska oraz podejmowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych. Konferencja składała się z debaty, sesji popularnonaukowej (kilkanaście referatów) oraz wizyty studyjnej do oczyszczalni ścieków. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 300 osób.

Studenckie Koło Naukowe „Horyzont” przy Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach

smusStudenckie Koło Naukowe „Horyzont”, działające przy Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach powstało w 2012 roku. Pierwszą aktywnością usankcjonowanego koła naukowego była organizacja pikniku naukowego w 2013 r. na terenie Stacji Morskiej US, polegająca na przeprowadzeniu konkursów edukacyjnych i warsztatów naukowych. Konkurs „Giganci z przeszłości”, skierowany był do najmłodszych uczestników pikniku, natomiast „Zawieszone w toni i czające na dnie” – to warsztaty praktyczne na temat mikroorganizmów morskich, połączone z praktyczną prezentacją i możliwością obejrzenia mikroorganizmów przy pomocy aparatury naukowej. Do chwili obecnej Koło zaangażowane było w szereg projektów proekologicznych i społecznych. Poza działalnością edukacyjną i promocyjną, studenci prowadzą regularne obserwacje, badania i pomiary, szczególnie w trakcie występowania zjawisk ekstremalnych w strefie brzegowej.

Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej

zespol szkolZespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze tworzą trzy nowoczesne, profesjonalnie wyposażone placówki oświatowe (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Profil wychowawczy wszystkich szkół jest silnie ukierunkowany na propagowanie zdrowego stylu życia (higiena, właściwe odżywianie) oraz edukację ekologiczną realizowaną w formie praktycznych akcji i projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ekologia wyrobowCelem działalności jest popularyzacja, rozwój i pogłębienie wiedzy studentów w zakresie ekologii wyrobów, obejmującej zagadnienia dotyczące ekoprodukcji i ekoproduktów, w tym: zaznajomienie studentów z normą środowiskową ISO 14000, projektowanie wyrobów i opakowań przyjaznych środowisku, projektowanie procesów czystszej produkcji, badanie cyklu życia wyrobów pod kątem oddziaływania na ekosystem procesów produkcji i eksploatacji, kształtowanie cech ekologicznych wyrobów w procesie technologicznym, ocena wpływu eksploatacji wyrobów i procesów ich wytwarzania na ekosystem, likwidacja zużytych wyrobów, opakowań i innych odpadów poużytkowych, problemy utylizacji, recyklingu i gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.

Studenckie Koło Naukowe EKOSFERA

ekosfera logo FBNasze Ekologiczne Koło Naukowe jest miejscem spotkań elity (tak, nie boimy się tego słowa). Jesteśmy "bojownikami ekologii", którzy przede wszystkim dostrzegają globalne problemy przyrody i dodatkowo chcą zadziałać, dokonać czegoś bardziej lub mniej spektakularnego, co pomoże zrozumieć innym potrzebę zmian i poprawy stanu naszej Ziemi. Oczywiście trudno jest znaleźć dostatecznie przystępną formę dotarcia do ludzi i uświadomienia z jakimi problemami środowiska przyjdzie im się zmierzyć, być może nie jutro czy za rok, ale za lat dwadzieścia. Ale my staramy się myśleć perspektywicznie i być zauważanymi, a przy tym dobrze się bawimy.

SKN "Eko-Inżynier" Politechniki Wrocławskiej

eko inzynierStudenckie Koło Naukowe "Eko-Inżynier" powstało w roku 2003. Od początku jego istnienia funkcję głównego opiekuna koła pełni dr hab. inż Andrzej Szczurek. W ciągu dziesięciu lat swojej działalności koło zorganizowało kilkadziesiąt wyjazdów, jego członkowie uczestniczyli w konferencjach naukowych (Konferencja Naukowa Studentów, Puzzel). Obecnie działamy w ramach dwóch sekcji tematycznych - Sekcji Budynków Niskoenergetycznych oraz Sekcji Ogrzewnictwa.

Naukowe Koło Ekologów Roślin „Littorella” Uniwersytet Gdański

littorellaKoło LITORELLA zrzesza studentów i doktorantów Wydziału Biologii zainteresowanych ekologią roślin wodnych i lądowych, a ogólnie przyrodą. W okresie letnim organizujemy obozy naukowe, podczas których członkowie Koła i osoby zainteresowane prowadzą badania ekologiczne na ciekawych przyrodniczo obiektach Pomorza (jeziora, rzeki, parki krajobrazowe). Badania współorganizujemy z Parkami Krajobrazowymi z terenu Pomorza. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań publikujemy i prezentujemy na konferencjach i w czasopismach o zasięgu krajowym i miedzynarodowym. Organizujemy również spływy kajakowe, wycieczki do ogrodów botanicznych, muzeów archeologicznych oraz przyrodniczo ciekawych miejsc. Staramy się rozwijać zainteresowania ekologią u uczniów szkół średnich. Dzielimy się z młodszymi kolegami wiedzą m. in. o funkcjonowaniu jezior, współpracujemy z Gdańskim Gimnazjum „Lingwista”, biorąc udział w programie: „Zaopiekuj się mną: jezioro Jasień”. Corocznie uczestniczymy w Bałtyckim Festiwalu Nauki, podczas którego prezentujemy krajowe i egzotyczne rośliny owadożerne oraz zagadnienia dotyczące ochrony jezior i torfowisk.

MSKNAiEK - Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Architektury i Ekologii Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

msknGłówne założenia i cele koła to: pogłębianie wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, ekologii, ochrony i kształtowania krajobrazu rolniczego oraz pokrewnych dziedzin; uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konkursach, warsztatach, konferencjach i sympozjach kół naukowych; współpraca z organizacjami związanymi z architekturą krajobrazu, ekologią krajobrazu i ochroną przyrody w kraju i za granicą oraz z innymi kołami naukowymi. Od 2006 roku w ramach działalności Koła organizowane są letnie obozy naukowe. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem jest dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Jan Chmielewski. Pierwszy obóz odbył się w Ostrowie Lubelskim, a jego uczestnicy wzięli udział w projekcie PHARE. Od 2007 roku letnie obozy organizowane są pod hasłem "Etiudy Krajobrazowe" gdyż celem każdego z nich jest zebranie materiałów do opracowania "Etiudy Krajobrazowej" na wybrany przez uczestników temat, najczęściej dotyczący regionu, w którym aktualnie się znajdują. Etiudy to krótkie formy wypowiedzi o charakterze studium naukowo - artystycznego, w postaci prezentacji multimedialnych, teki rysunków lub fotografii, tekstu - eseju, lub w innej formie łączącej kilka w/w elementów.
 
Oprócz Etiud Krajobrazowych organizowane są także tematyczne seminaria terenowe. Od 2012 roku działalność koła to także realizacja innowacyjnych przedsięwzięć związanych z popularyzacją GIS (Geographic Information System) głównie w oparciu o oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI. Zrealizowano m.in.: I Ogólnopolską Letnią Szkołę GIS w Lublinie (21-26.10.2012 r.); Warsztaty Geodesign (21.05.2014 r.).

Koło Naukowe Ekologów WSEiZ

kneCelem Koła jest umożliwienie jego członkom: rozwijania wiedzy ekologicznej oraz umiejętności jej stosowania; pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania układów ekologicznych, szczególnie w relacji ekosystem-człowiek; realizowanie zainteresowań w ramach ochrony zasobów przyrody i środowiska przyrodniczego; popularyzacji turystyki ekologicznej; prezentacji i popularyzacji swoich osiągnięć naukowych; kształtowania postaw przyjaznych środowisku.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Przyrodników PLANETA Uniwersytet Śląski w Katowicach

planetaCelem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań i różnorodnych pasji biologicznych jego członków, przez współpracę studentów o rozmaitych zainteresowaniach w obrębie nauk przyrodniczych. Przez uczestnictwo w wyjazdach terenowych i wspólnych projektach naukowych, członkowie Koła o różnych specjalnościach z zakresu nauk biologicznych, mają okazję do wymiany doświadczeń oraz poszerzania horyzontów wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności. Realizowany przez Koło program obejmuje również działalność dydaktyczną realizowaną przy współpracy z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie działania. Koło podejmuje inicjatywy edukacji ekologicznej i aktywnie uczestniczy w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego.