Fundacja REC Polska

REC Polska 1Fundacja REC Polska (Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią w Polsce) powstała w 2012 roku. Wcześniej (od 1992 r.) REC działał w Polsce jako przedstawicielstwo fundacji zagranicznej Regional Environmental Center.

REC Polska wdraża różnorodne projekty z zakresu ochrony przyrody, komunikacji społecznej, edukacji ekologicznej, ochrony klimatu i czystości wód - wiele we współpracy z innymi instytucjami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz służbami ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe).

Działania REC Polska łączą czynną ochronę przyrody np. renaturyzację stosunków wodnych, z działaniami edukacyjnymi i promującymi przyjazne przyrodzie gospodarowanie środowiskiem (projekty: Motylowe łąki, Kampinoskie Bagna, Karpaty Łączą), przeciwdziałanie zmianom klimatu (Klasa z klimatem, Błękitny pakiet) oraz działania związane gospodarką wodno-ściekową, przekładające się na poprawę jakości rzek i Bałtyku (BEST–projekt dot. efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych).

FUNDACJA „RATUJ RYBY”

RATUJ RYBY LogoJesteśmy młodą Polską organizacją, która z sercem i zapałem działa w celu zahamowania degradacji naszej wspólnej, polskiej natury i środowiska wodnego. Fundacja Ratuj Ryby realizuje swoje cele głównie dzięki wsparciu wszystkich miłośników ryb i środowiska naturalnego. Zajmujemy się ekologią, ichtiologią oraz bezpośrednią pomocą naturze w jej szybszej odbudowie.

W realizacji przedsięwzięć pomagają nam również Partnerzy oraz firmy świadome odpowiedzialności społecznej w biznesie CSR. Udało nam się zaangażować do działań kilkadziesiąt podmiotów czy instytucji. Za co serdecznie dziękujemy, ciesząc się, że dzięki Wam możemy dalej realizować tak ważne cele. Dla ryb, natury i wszelakiego zdrowia z niej płynącego.

W fundacji nie ma zatrudnionych żadnych osób, a środki wpływające na cele statutowe nie są obciążone kosztami innymi aniżeli realizacja celu. W kosztach realizacji pomagają partnerzy oraz finansowane są ze środków prywatnych (Patrz sprawozdania finansowe)
Nasze działania:
Powstaliśmy w 2015 r. a już od 2016 wraz z Partnerami zdążyliśmy zrealizować lub patronować następującym przedsięwzięciom dla (w zaokrągleniu):
Edukacja:
- 12 000 dzieci w szkołach
- 6 000 dzieci w terenie
- 5 000 podczas EKO REJSÓW
- 10 konferencji (UAM, MSC, IRŚ, Technikum Rybactwa Śródlądowego)
- 30 wystaw ryb
- realizacja filmów edukacyjnych na kanale YT:
Pomoc naturze:
- 1 000 000 szt. ryb - pozyskanie środków z WFOŚIGW w Pniu i ZARYBIENIE RZEKI WARTY po jej potężnym zatruciu na odcinku ponad 100 km
- 15 szt. gniazd tarłowych dla sandaczy - Budowa i instalacja w rzece Warcie
- kilkanaście ton śmieci uzbieranych podczas cyklicznej, coroczna akcji SPRZĄTANIA BRZEGÓW WARTY
- ponad 1000 kg butelek zebranych podczas akcji Dno - NIE dla butelek
Cele fundacji:
Zahamowanie degradacji środowiska naturalnego
Edukacja ekologiczna, biologiczna, ichtiologiczna.
Ochrona środowiska naturalnego.
Bezpośrednia pomoc naturze w odbudowie
Ochrona wód śródlądowych.
Ochrona ryb.
Promocja i certyfikowanie poprawnie zarządzanych ekosystemów wodnych.
Propagowanie i promocja etyki wędkarskiej.

LIGA OCHRONY PRZYRODY

logo lop jqwcu26sLiga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju, której celem jest ochrona przyrody poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, działania interwencyjne oraz współpracę z administracją rządową i samorządową.

Cele działania:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,
 • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
 • zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
 • inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,
  czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.


  LOP współpracuje z licznymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi, jak Międzynarodowa Koalicja "Wolontariusze Przyrody" (CVA), Europa Nostra oraz Światowe Towarzystwo Ochrony Zwierząt (WSPA). Jest m.in. członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). LOP prowadzi również Europejskie Centrum Ekologiczne, które jest inicjatorem i realizatorem Europejskiej Zielonej Karty (European Green Card), która spotkała się ze znaczącym zainteresowaniem instytucji krajowych i międzynarodowych. W maju 1996 roku Fundacja Henry'ego Forda uhonorowała Projekt EZK pierwszym miejscem w konkursie Europejskiej Ochrony Przyrody, a w czerwcu 1996 roku Ministerstwo Środowiska przyznało nagrodę za projekt "Zielona Karta" w kategorii krajowych kampanii edukacyjno-popularyzatorskich. 


LOP prowadzi szeroką i znaczącą działalność wydawniczą, znaną z wielu ciekawych publikacji książkowych, plansz tematycznych, plakatów, kalendarzy, zakładek, a szczególnie miesięcznika "Przyroda Polska" z wkładką "Biuletyn EKO-edukacyjny".
Liga Ochrony Przyrody za swoje zasługi odznaczona została krzyżem „Polonia Resituta”.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

klaster logo 02Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.
Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem i oddziaływaniem teren województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Działalność Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu ma na celu podniesienie konkurencyjności, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymianę wiedzy. Daje możliwość wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do klastra.
Misja

 • stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów przemysłowych i ich przetwarzania,
 • wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania klastra oraz tworzenie warunków dla
 • skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych,
 • wspieranie podmiotów sieci współpracy w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju eksportu,
 • łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
 • reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach, krajowych i międzynarodowych,
  promocja działalności klastra oraz jego członków, a także promocja wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów,
 • prowadzenie działalności lobbingowej,
 • doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzania na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych,
 • doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych,
 • organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych,

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO)

logo KIGOKrajowa Izba Gospodarki Odpadami jest organizacją samorządu gospodarczego. Zrzeszamy 130 krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami. Nasi członkowie to znaczący udziałowcy rynku gospodarki odpadami w Polsce.
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) angażuje się w działania mające na celu wprowadzenie w Polsce takich rozwiązań prawnych, które przyczynią się do budowania stabilnych systemów gospodarki odpadami w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału spółek samorządowych. Jako zrzeszenie głównie firm komunalnych Izba stale współpracuje ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Unią Metropolii Polskich.
Nadrzędnym celem działań Izby jest stworzenie ram prawnych, umożliwiających Polsce osiągnięcie wyników ekologicznych na poziomie europejskim. W celu realizacji tych dążeń Izba nawiązała współpracę z podobnymi organizacjami z Niemiec, Austrii, Szwecji, a od dwóch lat jest pełnoprawnym Członkiem Municipal Waste Europe, organizacji reprezentującej interesy firm samorządowych wobec Parlamentu i Komisji Europejskiej, zrzeszającej Izby z sektora gospodarki odpadami z 19 krajów Europy.
Głównym celem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych jej Członków zarówno wobec administracji rządowej jak i samorządowej. Izba jest także organem opiniującym w procesie legislacyjnym. Członkowie mają możliwość udziału w organizowanych przez Izbę inicjatywach, dedykowanych podmiotom komunalnym jak m.in.: konferencje, panele dyskusyjne, szkolenia dla kadry zarządzającej, specjalistów gospodarki odpadami i zamówień publicznych, księgowych i finansistów.

Kampania EKON

logo ekonEko-Kampania Społeczna EKON rozpoczęła realizację swoich zadań w styczniu 2016 r.

Celem Kampanii jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych. Adresatami Kampanii są: dzieci, młodzież, seniorzy oraz przedstawiciele samorządów, gmin, związków gmin i ich mieszkańcy. W społeczeństwie istnieje duży problem z identyfikacją odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz ze zrozumieniem,
jakim zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska jest nieprawidłowe postępowanie z tymi odpadami.

Program Eko-Kampanii Społecznej EKON skierowany jest na „pracę u podstaw”, edukację
od najmłodszych lat. Mamy nadzieję, iż podejmowane wysiłki zaowocują w przyszłości społeczeństwem Eko-odpowiedzialnym. Wierzymy, iż realizacja projektów edukacyjnych
m.in. dla szkół podstawowych, będzie bardzo istotnym elementem w osiągnięciu założonego celu.
Będzie fundamentem kształtowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.
Głównym założeniem eko-projektów Eko-Kampanii Społecznej EKON jest uświadomienie uczestnikom,
iż to właśnie Oni swoimi decyzjami wpływają na realną kondycję środowiska naturalnego.

http://www.kampania-ekon.pl

EKON 2019 stopka 2

EkoWalentynki - czyli kochamy recykling!

kocham recyklingOgólnopolska akcja edukacyjna realizowana od 2010 roku, której celem jest selektywna zbiórka i recykling zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W "EkoWalentynkach" uczestniczyło do tej pory blisko 1000 lokalnych partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii. Pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat, np. zbiórka zużytych baterii, jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety - mówi Dominik Dobrowolski ekolog i podróżnik, pomysłodawca akcji.

Głównymi Partnerami akcji są: REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku  i Europejska Platforma Recyklingu Organizacja Odzysku. Szczegóły akcji na stronie www.cycling-recycling.eu

EkoWalentynki 2018

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

pobraneCentrum Edukacji Ekologicznej w Ełku powstało z potrzeby zrealizowania własnych marzeń, planów aby rozwinąć edukację ekologiczną i przyrodniczą, turystykę i krajoznawstwo oraz szeroko rozumianą ochronę środowiska na terenie Powiatu Ełckiego.

Na początku zaczęło się niewinnie, przede wszystkim organizowane były zajęcia dla dzieci. Po wielu latach myślenia, planowania i realizowania coraz to poważniejszych projektów, w które wkładaliśmy całe swoje serce, doszliśmy do miejsca, w którym zawsze chcieliśmy być.

Obecnie realizujemy działania przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi: Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, Klubem Miłośników Ptaków i Nieformalnym Towarzystwem Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej.

Zasięg naszych działań wybiega obecnie daleko poza granice Powiatu, a rocznie oferujemy około 150 rozmaitych działań: zajęcia dydaktyczne dla dzieci, młodzieży szkolnej; rajdy rowerowe, spływy kajakowe, marsze Nordic Walking, wędrówki piesze po bezdrożach.. o zasięgu lokalnym jak i regionalnym, oraz relacje z podróży. spacery, wyjazdy terenowe, prezentacje tematyczne oraz obozy obrączkowania ptaków.

Nie spoczniemy na laurach, dalej będziemy wychodzić do Was z czymś nowym, innowacyjnym. Ekologią i turystyką należy się bawić i mamy nadzieję, że My to robimy.

www.cee.elk.pl

EKOpotencjał

ekopotencjal 300x205Fundacja “Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” została założona w 2013 roku w celu realizacji działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Tworzy ją grupa absolwentów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadająca doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, turystyce oraz gospodarce przestrzennej.

Wszystkich członków Fundacji łączy przekonanie, że przez edukację oraz interdyscyplinarne i kompleksowe podejście do problemów środowiska, można znaleźć ich pozytywne rozwiązanie. Naszą misją jest przekazywanie wiedzy na temat m.in. prawidłowego gospodarowania odpadami oraz zagrożeń dla środowiska wynikających z nieodpowiedzialnej działalności człowieka.

Naszym celem jest także ukazanie “ekopotencjału” otaczającego nas środowiska, w związku z czym działalność Fundacji skupiona jest na inicjowaniu i wspieraniu działań społeczności lokalnych tworzących produkty oparte na potencjale przyrodniczym i lokalnych zasobach. Realizujemy również projekty dotyczące zagospodarowania różnego rodzaju terenów czy obiektów, które mają wpływ na poprawę jakości i poziomu życia na na obszarach gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko – wiejskich.

 

Projekt EKO LGD
W okresie od lutego do czerwca 2019 r. przeprowadzimy cykl warsztatów z segregacji odpadów i upcyklingu dla dzieci z terenu pięciu Lokalnych Grup Działania: LGD „Qwsi”, LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Dobra Widawa, LGD Szlakiem Granitu, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Warsztaty zostaną zorganizowane w ramach projektu współpracy EKO LGD w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
Każdy warsztat składać się będzie z części teoretycznej, w której z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz zabaw edukatorzy będą aktywnie uczyć jak prawidłowo segregować śmieci oraz z części praktycznej, w której metodą upcyklingu odpady zostaną przekształcone w przedmioty użytkowe i dekoracyjne.

Wspólnie z dziećmi będziemy wyławiać odpady z oceanu, grać w ekologiczne memory, a także wykonywać ozdoby z wikliny papierowej i z wytłaczanek po jajkach. W ramach cyklu przeprowadzonych zostanie 107 warsztatów (łącznie na terenie wszystkich LGD uczestniczących w projekcie).

https://ekopotencjal.pl

FOWE

logo zl z n b

Ekologia, a w szczególności tematyka Odnawialnych Źródeł Energii jest w dalszym ciągu tematem zarówno mało powszechnym, ale i mało rozumianym w społeczeństwie. Odnawialne źródła energii najczęściej kojarzą się z wielkimi turbinami farm wiatrowych, które w Polsce nie zyskały wielu zwolenników i co bardzo ważne, jednoznacznie utożsamiane są z wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Takie postrzeganie OZE w naszym kraju skutecznie hamuje rozwój technologii. Aby to zmienić utworzono Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii. Fundacja od 2012 roku wspólnie z partnerami biznesowymi zmienia postrzeganie ekologii w Polsce.

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii jest wydawcą kwartalnika Magazyn OZEON, na łamach którego przystępnym językiem przedstawiane są najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ekologii w Polsce.

Wybrane inicjatywy, realizowane przez FOWE w ostatnich latach: - Nagrody za propagowanie oze (VIII edycji), - Eko Certyfikaty (VI edycji), - EKO FORUM (IV edycje).